• آتی

  • آتی

  • آتی

Loading

آتی نگر

اطلاعات پایه

آتی نگر

  • آموزشی
  • نشر
  • توزیع کننده

طراحی و استقرار نظام مدیریت تکنولوژی
طراحی و استقرار جامع نظام تعالی سازمانی
طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت استراتژیک از مطالعات تا پایش هوشمند
مهندسی مجدد فرآیند ها و ساختار سازمانی
طراحی و استقرار نظام توسعه و توانمندسازی مدیران


عارضه یابی و تحلیل عملکرد سازمانی ( عمیق و سریع )
اجرای کارگاه ها و دوره های آموزشی، نگاه مدیریتی به فیلم های سینمایی ، خلاصه کتاب های مدیریتی، سبک رهبری کارآفرینان ایرانی

امیرآباد شمالی- خیابان 16- پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان شماره 2 واحد 205

http://www.aatinegar.com/

مالکیت

۱ شهریور ۱۳۹۰